Açık Erişim

Sabancı Üniversitesi Açık Bilim Politikası

GİRİŞ

Açık Bilim, araştırma çıktılarının ve araştırma verilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de katkısıyla tüm araştırma camiasına ve kamuya bedelsiz ve şeffaf olarak açılması, özellikle kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırmaların etkinliği, yayılımı, bilimsel araştırma sisteminin verimliliği ile araştırmaların görünürlüğünün ve izlenebilirliğinin arttırılması, aynı araştırma alanındaki mükerrer çalışmaların azaltılması, uluslararası araştırmalarla bağlantılarının kuvvetlendirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır.

Açık Bilim konusundaki küresel gelişmeler ve ortaya konan kazanımlar doğrultusunda Sabancı Üniversitesi, desteklediği araştırmalar, araştırmacılar, Üniversite adresli yayınlar ve araştırma verileri için bu politika metnindeki ilkeleri belirlemiştir.

YETKİ ALANI VE KAPSAM

Bu politika, Sabancı Üniversitesi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen ve Üniversite mensupları tarafından gerçekleştirilen akademik çalışmaları ve bu çalışmalara ait verileri kapsamaktadır.

HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER

Sabancı Üniversitesi şunlardan sorumludur:

 1. Açık Erişim / Açık Bilim’e geçişi gerçekleştirmek için gerekli altyapı ve finansmanı sağlaması yanında, araştırmacıları ve diğer tüm personeli hedefleyen eğitim, öğretim ve bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla bu geçişi desteklemek ve güçlendirmek. Açık Bilim becerilerinin kazanılmasının, araştırmacılara sunulan mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin ayrılmaz bir parçasının olmasına katkı sağlamak
 2. Tekil tanımlayıcıların (DOI'ler, ORCID veya diğerleri gibi) kullanımının zorunluluğunu sağlamak.
 3. Veri Yönetimi Planlarının geliştirilmesi ile ilgili konuları içeren, ama bunlarla sınırlı olmayan Ulusal ve Avrupa Birliği yasalarına uyumlu veriler ile ilgili tüm konulardan sorumlu bir Veri Yöneticisi atamak.
 4. Verilerin ve diğer kayıtların depolanması, korunması, kaydedilmesi, saklanması ve dağıtımı için uzun vadeli korumanın yanı sıra, araştırmacılara uygun rehberlik için mekanizmalar ve hizmetler sağlamak ve bu hizmetleri geliştirmek.
 5. Vatandaş Bilimi projelerine katılım, açık akran değerlendirmesi deneyimi veya Açık Eğitim Kaynaklarının kullanımı gibi yayınlara ve verilere açık erişimin sağlanmasının ötesinde araştırma değerlendirmesi ve ölçme kriterlerini iyileştirmede Açık Bilim uygulamalarını yerleştirmek.
 6. Akademik arşivin içeriğini sistem tarafından sağlanan istatistiklerle izlemek, politika uyumluluğunu takip etmek.
 7. Kurumun akademik arşiv ve diğer araştırma altyapılarının FAIR veri ilkeleri (Findable=Bulunabilir, Accessibe=Erişilebilir, Interoperable=Birlikte Çalışabilir, Reusable=Yeniden Kullanılabilir) ve Avrupa Açık Bilim Bulutu teknik özellikleriyle ilgili sertifika gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak.
 8. İçerik ve veri yayınlamak için Açık Lisans politikasına sahip olmak.

Araştırmacılar şunlardan sorumludur:

 1. Bu Politikada belirtilen ilke ve şartlara uygun olarak yayınları, verileri ve eğitim kaynaklarını yönetmek.
 2. Öncelikli üçüncü taraflarla herhangi bir anlaşma olmaması durumunda, yayınların ve verilerin üretimi, işlenmesi, depolanması, yönetimi ve dağıtımı ile ilgili örgütsel, düzenleyici, kurumsal ve diğer sözleşmeden doğan yasal yükümlülüklere uymak.
 3. Verilerin işlenmesini yöneten ilkelerin (mevcut Politikalara ve fon verenlerin yetkilerine uygun olarak) bir Veri Yönetim Planında yer almasını sağlamak.

YAYINLARA AÇIK ERİŞİM

 1. Araştırmacıların yayınlanmış tüm yayınlarının (ambargolu yayınlar dahil) üstverilerini yayına kabul edilir edilmez kurumsal arşive eklemesini zorunlu tutar. Araştırmacılar yayınlarının kurumsal arşive zamanında eklenmesinden sorumludurlar.
 2. Araştırmacıların, yayınlanmış tüm hakemli dergi makalelerinin ve konferans bildirilerinin tam metinlerinin elektronik birer kopyasının (yazar son kopyası (postprint) ya da yayıncı sürümü) depolama anında ya da depolamadan sonraki en geç 1 ay içinde kurumsal arşive eklenmesini ve erişime açılmasını zorunlu tutar.
 3. Depolanan yayın, yayıncının telif ve arşivleme politikasının kuralları göz önüne alınarak, 6 aya (ya da sosyal ve beşeri bilimler için 12 aya) kadar kapalı kalabilir. Konferans bildirilerinin tam metinleri, özel nedenlerini (patent alma, ulusal güvenlik vb.) belgelemek kaydıyla, bir süreliğine kurumsal arşiv aracılığı ile açılmaktan muaf tutulabilir.
 4. Tüm yayınlara ilişkin olarak depolanan bibliyografik verilerin, yayının “kapalı” olması durumunda dahi görünürlüğü arttırmak amacıyla erişime açılmasını zorunlu tutar.
 5. Araştırmacıların araştırma çıktılarının kurumsal olarak değerlendirilmesinde (KAF [Kişisel Araştırma Fonu] belirleme, performans ölçümü) Sabancı Üniversitesi Kurumsal Arşivi (Araştırma Veritabanı)’nde yer alan tüm yayınları ve etkinlikleri dikkate alınır. Bu arşivde yer almayan yayın ve etkinlik bilgileri değerlendirmelerde dikkate alınmaz. Araştırmacı politikada belirtilen sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde, KAF ve performans değerlendirmesine dahil edilmez ve bu haktan yararlanamaz.
 6. Araştırmacıları, yayınlarını destekleyen araştırma verilerini kurumsal arşivde ya da uygun diğer bir Açık Erişim Veri Arşivinde depolama konusunda teşvik eder.
 7. Araştırmacıları, telif haklarını kendilerinde tutmaları veya yayınlarına en geniş erişim hakkı sağlayacak (örneğin Creative Commons - CCBY) lisansları yayıncılara teklif etmeleri konusunda teşvik eder.
 8. Araştırma Veritabanı aşağıdaki yayın türlerini içermektedir.
  • Makale (Article)
  • Konferans Bildirisi (Papers in Conference Proceedings)
  • Ön çalışma/rapor/makale veya Teknik Rapor (Working Paper / Technical Report)
  • Kitap (Book)
  • Kitap Bölümü (Book Section / Chapter)
  • Monograf (Monograph)
  • Editörlük yazısı olan yayınlar ve/veya Özel Sayılar (Volumes Edited / Special Issues)
  • Kitap Eleştirisi (Book Review)
  • Patent (Patent)
  • Dergi, Kitap, Ansiklopedi, katalog gibi yayınlarda bulunan içerikler - Sanat sosyal için (Inclusions in Journals, Books, Encyclopedias, Catalogues)
  • Tez (Thesis)
  • Projeler (Projects)
  • Araştırma verileri (DataSet)
 9. Araştırma Veritabanı aşağıdaki etkinlik türlerini içermektedir.
  • Konferans/Çalıştay/Seminer Katılımı (Conference / Workshop / Seminar Item)
  • Tez ve/veya Bitirme Projesi Danışmanlığı (Thesis / Masters' Project Supervision)
  • Sanat ve Tasarımda Yaratıcı Aktiviteler (Creative Activity in Art and Design)
  • Sergiler (Exhibition / Displays)
  • Ödüller, Üyelikler (Awards, Honors, Fellowships)
  • Yayın Kurulu üyeliği (Editorial Board Membership)
  • Diğer (Other)
 10. Yayınlanma süreci içerisinde yer alan yayın türlerinin aşağıda belirtilen sürümleri Araştırma Veritabanı’na kayıt olarak girilebilir.
  • Çalışma Taslakları (Working drafts)
  • Başvuru Yapılmış Sürüm (Submitted versions (as sent to journals for peer-review))
  • Kabul Almış Sürüm (Accepted versions (author's final peer-reviewed drafts))
  • Yayınlanmış Sürüm (Published versions (publisher-created files))
 11. Araştırma Veritabanına yalnızca Sabancı Üniversitesi adresli yayınlar kabul edilir.
 12. Araştırma Veritabanına eklenen etkinlikler ile statüsü “yayınlanmış” (published) olmayan yayınların, kullanıcı tarafından girişi yapılmış verileri doğru kabul edilerek, kayıt onaylanır.
 13. Araştırma Veritabanına eklenen ve statüsü “yayınlanmış” (published / online first) olan yayınlar ise, “yayıncı” bilgileri kontrol edilip, eksik bilgileri tamamlanarak onaylanır.
 14. Araştırma Veritabanına eklenen yayınlar “Web of Science ve Scopus”da var ise, mevcut veriler bu veritabanlarında yer alan bilgiler dikkate alınarak onaylanır.
 15. Üstveri
  • Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanında kullanılan üstveri şemasında Dublin Core temel alınır.
  • Dublin Core’da yer almayan üstveri alanları, bir kaynağın tam açıklamasını sağlamak için, gerektiğinde Sabancı Üniversitesi kurumu ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir.
  • Herkes ücretsiz olarak üstveriye erişebilir.
  • Üstveri izinsiz olarak kar amacı gütmeyen amaçlar ve Açık Arşiv Girişimi kapsamında kullanılabilir ya da bu tip durumlarda orijinal üstveriye link verilebilir. Bu durumda Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanı referans olarak gösterilmeli ya da belirtilmelidir.
  • Üstveri izin almadan ticari amaçlar için kullanılamaz.
 16. Bilgi Merkezi, Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanının işletilmesi sürecinden ve editörlük görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Birimi ise Patent ve Proje türündeki kayıtların sorumluluğunu yerine getirir.
 17. Telif Hakları

  Araştırma Veritabanında bilimsel çıktıların tam metin (full text), ön baskı (pre-print) erişimleri SHERPA/ROMEO referans alınarak yayınevi ve ambargo sürelerine göre belirlenir.

  • Telif hakkı Sabancı Üniversitesi ve yazarda olan yayınların tam metinlerine ücretsiz erişilebilir. Bu yayınlardan yayınevi ve ambargo dönemine bağlı kısıtlaması olanlar ise ambargo süresi bitiminde erişime açılır.
  • Araştırma Veritabanındaki akademik çalışmalar, kişisel çalışma ve araştırmalar, eğitim veya kar amacı gütmeyen amaçlar için herhangi bir formatta veya ortamda aşağıdaki bilgilerin verilmesi durumunda önceden izin almadan çoğaltılabilir, gösterilebilir ve sunulabilir.
  • Yazarların, yayın adının ve tam bibliyografik bilgilerin detayları verilir.
  • Orijinal üstveri sayfası için link ve/veya URL bilgisi verilir ve içerik hiçbir şekilde değiştirilemez.
  • Yayınlar telif hakkı sahibinden resmi izin almadan herhangi bir biçimde ya da ortamda satılamaz veya kullanılamaz.

 18. Koruma ve Saklama
  • Sabancı Üniversitesi, Araştırma Veritabanında saklanan tüm yayınlara erişimini ve okunabilmesini sağlamak için gerekli çabayı gösterecektir.
  • Yayınlar Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanında süresiz olarak saklanır.

ARAŞTIRMA VERİLERİNE AÇIK ERİŞİM

 1. Sabancı Üniversitesi, araştırmacıların bilimsel yayınlarda sunulan sonuçları doğrulamak için gerekli olan araştırma verilerini uluslararası standartlarda uygun bir arşive koymalarını zorunlu kılar.
 2. Sabancı Üniversitesi verilerin ve hizmetlerin açık ve FAIR ilkelerine göre ele alınmasını gerektirir. Veriler ayrıca izlenebilir ve mümkün olan her durumda kullanılabilir olmalıdır.
 3. Sabancı Üniversitesi Araştırma Ekosistemi “mümkün olduğunca açık, gerektiği kadar kapalı” ilkesine uyar. Eğer veriler yasal, gizlilik veya ilgili diğer (örneğin hassas veri veya kişisel veriler) nedenlerle açık değilse, bu anlaşılır biçimde açıklanmalıdır. Verilerin bulunmasını sağlayan üstverileri her durumda sağlar.
 4. Sabancı Üniversitesi Açık Bilim kaynaklarının izlenmesi için Açık Bilim Bulutu şartlarının kabul edilmesini teşvik eder.
 5. Sabancı Üniversitesi araştırmacılarına, dahil oldukları her araştırma faaliyeti için uygun bir Veri Yönetim Planı sunar. Sabancı Üniversitesi araştırmacıları uygun lisansların belirlenmesi yoluyla proje sonrası kullanım haklarını tanımlar.
 6. Sabancı Üniversitesi araştırma verileri için minimum arşiv süresi, kalıcı bir tanımlayıcının atanmasından sonra 10 yıldır. Gerekli arşiv süresinin sona ermesinden sonra veya yasal ve etik nedenlerden dolayı bu kayıtların silinmesi veya imha edilmesi durumunda, bu tür eylemlerin tüm yasal ve etik perspektiflerinin dikkate alınması gerekmektedir.
 7. Üniversite mensupları tarafından üretilen tüm araştırma verileri, tamamen Üniversiteye (veya fon verenlere) aittir ve Üniversite mensubunun kurumdan ayrılması durumunda veriler Üniversite’de kalır. Birden çok kurumun ortak olarak gerçekleştirdiği projelerde ise her bir ortak araştırma verisinin sahibi olarak kabul edilmektedir.
 8. Araştırma verilerinin paylaşılması aşağıdaki durumlarda kısıtlı olmalıdır.
  1. Bireysel araştırmacıların ve / veya deneklerin haklarına zarar verebilecek ve anonimleştirme imkanı olmayan veriler ise,
  2. Telif hakkı sorunu var ise,
  3. Araştırmanın bir parçası olarak kullanma hakkına sahip olabilecek, ama başkalarıyla paylaşma hakkına sahip olunmayan ikincil verileri içermekte ise.
 9. Araştırma verilerinin depolanması ve yönetimi maliyetleri, araştırma projelerinin genel maliyetine ve mümkünse araştırma hibe başvurularına dahil edilmelidir.
 10. Roller ve Sorumluluklar
  1. Herhangi bir araştırma projesi, programı veya faaliyeti içindeki araştırma veri yönetiminin sorumluluğu öncelikle ilgili Araştırmacıya aittir.
  2. Araştırma verilerinin ve araştırmalarla ilgili kayıtların toplanması, depolanması, belgelendirilmesi, erişilmesi ve arşivlenmesi veya uygun şekilde imha edilmesinden Araştırmacı sorumludur.
  3. Fon alınan kurumun ya da diğer tüzel kişilerin yasal gerekliliklerine ve yükümlülüklerine uymaktan Araştırmacı sorumludur.
  4. Üniversite, araştırma çalışmaları sırasında ve sonrasında araştırma verilerine mevcut ve gelecekteki erişimi desteklemek amacıyla araştırma verilerinin depolanması, korunması, biriktirilmesi ve kaydedilmesi için süreçler ve hizmetler geliştirmek ve sunmaktan sorumludur.
  5. Bilgi Merkezi, Araştırma verilerinin Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanının işletilmesi sürecinde eğitim, rehberlik ve destek sağlamaktan sorumludur.
  6. Altyapı ve veri güvenliğinin sağlanmasından Bilgi Teknolojisi sorumludur.

YÖNTEM

Açık Bilim

Sabancı Üniversitesi Açık Bilim uygulamaları anlayışını aktif olarak teşvik eder (Yayınlar ve verilere açık erişimin ötesinde). Örneğin vatandaş bilimi projelerine katılım, açık akran değerlendirmesinin kullanımı, açık eğitim kaynaklarının kullanımı, açık ve standart açık lisanslar altındaki verilerin ve içeriğin serbest bırakılması ve bunların gelişimini takip eder.

Altyapı

 1. Sabancı Üniversitesi onaylanmış kalite standartlarını karşılar (OpenAIRE uyumlu, FAIR ilkelerini karşılar) ve Avrupa Açık Bilim Bulutu ile bağlantılıdır.
 2. Sabancı Üniversitesi kayıtların uluslararası standartlarda uygun arşivlerle ve OpenAIRE Üstveri Şeması aracılığıyla birlikte çalışabilir olmasını sağlar.

Araştırma Değerlendirme ve Ölçmev

Fon sağlayıcı kuruluşlar, diğer uygun birimler ile işbirliği içinde konuyla ilgili Avrupa’daki gelişmeleri ve Avrupa Açık Bilim Politikası Platformu'nun çalışmalarını izleyerek araştırma kalitesini ve Açık Bilim davranış ve uygulamalarını teşvik eden bir araştırma değerlendirme çerçevesi geliştirmeyi taahhüt eder. Farklı disiplinler ve farklı kariyer aşamalarında olan araştırmacılar üzerindeki etkilerini dikkate alır. Açık Bilim uygulamalarını kullanan araştırmacılar için ödül mekanizmalarının oluşturulmasını (örneğin açık platformlar aracılığıyla kesin olmayan sonuçları paylaşmak, açık yazılım ve diğer araçları kullanmak, açık işbirlikli projelere katılımı -örneğin vatandaş bilimi- vb.) taahhüt eder.

Eğitim

 1. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi, bölümler ve diğer uygun kurumlarla (bu tür yasal hizmetler, araştırma destek personeli, Veri Yönetim Planı uzmanları) işbirliği içerisinde açık bilimin benimsenmesini kolaylaştırmak ve araştırmacılara, kütüphanecilere ve diğer destek personeline gerekli beceri ve uzmanlık sağlamak için eğitim kursları açmayı koordine eder. Bu tür eğitim kursları, açık erişim yayıncılığı, açık veri, veri yönetimi, araştırma verisi ve araştırma etiği için gerekli becerileri içerir.
 2. Eğitim farklı disiplinler dikkate alınarak tüm kariyer aşamalarındaki araştırmacılara sunulur ve müfredata dahil edilir.
 3. Bu faaliyetler için uygun finansman sağlanır ve bu amaçla fon sağlayıcı kuruluşlar ile birlikte diğer paydaşlarla olan sinerjiler araştırılır.

Politikanın Geçerliliği

Bu politika Sabancı Üniversitesi Araştırma Konseyi tarafından her iki yılda bir gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Sabancı Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı, bu politikanın uygulanmasından sorumlu olacak ve gerektiğinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ve politikada yapılabilecek değişiklikler konusunda yürütücü görevini üstlenecektir. Bu politikanın araştırma verileriyle ilgili olan bölümü Açık Bilim Politikasının geçerlilik tarihinden itibaren iki yıl boyunca pilot olarak uygulanacaktır.

Komite, gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etmekten sorumlu olacaktır. Öneri ve görüşler Sabancı Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunulacaktır.

Politika Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Araştırma Konseyi tarafından onaylanmıştır ve 30.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Ek. Tanımlar

 • Açık Akran Değerlendirmesi: İnceleme ve yayın süresi boyunca hem inceleyenin hem de yazarın birbirlerinin kimlikleri hakkında bilgi sahibi olduğu bir bilimsel inceleme mekanizması olarak tanımlanmaktadır.
 • Açık Bilim: Bilimin; yayınların, araştırma verilerinin, laboratuvar notlarının ve diğer araştırma süreçlerinin ücretsiz erişilebildiği, araştırmanın yeniden kullanımı, dağıtımı ve üretilmesine izin veren koşullarla, diğer araştırmacıların birlikte çalışabileceği ve katkıda bulunabileceği şekilde yapılmasıdır.
 • Açık Eğitim Kaynakları (Open Education Resources): OECD'ye göre “başkaları tarafından eğitim amaçlı olarak serbestçe yeniden kullanmaya ve sürekli iyileştirmeye izin veren açık lisansları kullanan öğretim, öğrenme ve araştırma materyalleri”dir.
 • Açık Erişim: Bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır.
  1. Altın Yol Açık Erişim: Akademik dergilerde yayınlanan araştırmacıların çalışmalarının, yayınlanan dergi aracılığıyla ve yayınlandığı andan itibaren açık erişim olmasıdır.
  2. Yeşil Yol Açık Erişim: Araştırmacıların, akademik dergilerde yayımlanan çalışmalarının yayına kabul edilmiş sürümünün birer kopyasının açık arşivlerde açık erişim olmasıdır.
 • Açık Veri: Herhangi bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılabilen, tekrar kullanılabilen ve dağıtılabilen veridir.
 • Akademik Çalışmalar: Sabancı Üniversitesi Mensuplarının araştırmaları, aldıkları fonlar ve yaratıcı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çalışmaları ifade eder.
 • Ambargo: Arşivde depolanmış bir yayının tam metninin erişime “kapatılabildiği” süredir. (Yayının tam metni erişime açık değildir)
 • Araştırma Verisi: Bilimsel yayınlarda sunulan sonuçları doğrulamak için kullanılan verilerdir. (İstatistikler, deney sonuçları, ölçümler, gözlemler, görüşme kayıtları, görüntüler vb.)
 • Araştırmacı: Çalışanlar ve doktora öğrencilerinin de dahil olduğu, istihdam düzeylerine bakılmaksızın, her seviyeden Sabancı Üniversitesi araştırma personelinin herhangi bir üyesi olarak tanımlanmaktadır.
 • DOI (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı): Online ortamda bulunan bir fikri mülkiyeti ya da bu fikri mülkiyetin bir parçasını tanımlayan tanımlayıcılardır. https://www.doi.org/
 • FAIR Prensipleri: Araştırma verisi yönetiminde veya Avrupa Açık Bilim Bulutu ile ilgili girişimlerden herhangi birinde yer alan bir kısaltmadır. Verinin Findable (bulunabilir), Accessible (erişilebilir), Interoperable (birlikte çalışabilir), Reusable (yeniden kullanılabilir) olması prensiplerine dayanmaktadır. https://www.go-fair.org/fairprinciples/
 • Editör: Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanına eklenen kayıtların, kurallara uygun olarak indekslenmesi, teknik ve format değişikliklerinin yapılması, telif hakkı kurallarına göre erişilebilirliğinin düzenlenmesi ve yayınların güncellenmesinden sorumlu kişidir.
 • Avrupa Açık Bilim Bulutu (European Open Science Cloud – EOSC): Avrupa Komisyonu’nun Nisan 2018’de ayrıntılarını açıkladığı, Avrupa Birliği’ndeki 1,7 milyon araştırmacı ve 70 milyon bilim ve teknoloji uzmanının akademik dergi ve kitaplarda “gömülü” verisinin toplanmasını ve bu verilerin herkesin kullanımına açılmasını hedefleyen bir projedir. ttps://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=openscience-cloud 5.12
 • Depolama: Dijital materyallere gerektiği zaman, sürekli erişimi sağlamak için yapılması gereken eylemlerin tümüdür.
 • OpenAIRE: Avrupa Komisyonunun açık bilim hedefleri doğrultusunda bilimsel yayın çıktılarına, açık araştırma verilerine ve araştırma bilgisine erişime, verileri analiz etmeye olanak sağlayan ve içerik sağlayıcılara çeşitli servisler sunan teknik açık erişim altyapı projesidir. www.openaire.eu
 • ORCID (Open Researcher and Contributor ID): Bilim insanlarını ve akademik otoriteleri benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan alfanümerik koddur. https://orcid.org/
 • Sabancı Üniversitesi Araştırma Veritabanı: Üniversitede üretilen bilimsel literatürün dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, korunduğu ve erişime sunulduğu kurumsal arşivdir.
 • Sabancı Üniversitesi Mensupları: Sabancı Üniversitesi'nin akademik, ders veren “Emeritus” ve idari çalışanları, lisans, lisansüstü ve değişim öğrencileri, mezunları ve emeklileri.
 • Telif Hakkı: Edebi, bilimsel ve sanatsal alandaki her türlü özgün yaratının hak sahibi tarafından eserinin kullanımı için diğerlerine izin verme "özel hakları"dır.
 • Uygun Arşiv: FAIR Prensipleri, OpenAIRE uyumluluğu, CoreTrust Seal gibi kalite standartlarını karşılayan arşivdir.
 • Üstveri: Bir bilgi kaynağını tanımlayan veri kümesi. Başka bir ifadeyle, sayısal bilgilerin ve bilgi kaynaklarının bulunması, kimliklendirilmesi, kullanımı ve yönetimi ile ilgili yapılandırılmış, tanımlayıcı bilgidir.
 • Veri Yönetim Planı (Data Management Plan): Yeni bir araştırmaya başlamadan önce araştırmacı tarafından çalışmada kullanılacak verilerin çalışma süresince ve çalışma tamamlandıktan sonra nasıl yönetileceğinin, veri yaşam döngüsündeki her bir adımın nasıl gerçekleştirileceğinin anlatıldığı dokümandır.